Regulamin

Ta strona jest własnością i jest obsługiwana przez OpenKM. O ile nie podano inaczej, wszystkie materiały na tej stronie są własnością OpenKM i są chronione poprzez hiszpańskie i/lub polskie prawo autorskie, oraz na świecie poprzez stosowane prawa autorskie.

Możesz przeglądać, drukować i/lub pobierać jedną kopię Materiałów z tej strony na jeden komputer, wyłącznie do użytku osobistego, w celu informacyjnym, użytku niekomercyjnego, pod warunkiem że nienaruszysz praw autorskich i innych uwag własnościowych.

Żadne materiały publikowane przez OpenKM na tej stronie, w całości lub części nie mogą być kopiowane, odtwarzane, modyfikowane, republikowane, przesyłane, umieszczane, transmitowane lub dystrybuowane w żadnej formie lub sposób bez wcześniejszej zgody pisemnej od OpenKM.

Użycie jakichkolwiek Materiałów na innej stronie, środowisku sieciowym lub do innego celu jest surowo zabronine, nieautoryzowane użycie może łamać prawa autorskie, znak fimrmowy lub inne podobne prawa.

Jesteś całkowicie odpowiedzialny za treść twojej komunikacji i jej legalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i rozporządzeniami. Zgadzasz się nie używać tej strony w celu dystrybuowania, odsyłania, lub pozyskiwania treści która jest zniesławiająca, nękająca, bezprawna, oszczercza, szkodliwa dla małoletnich, grożąca, obsceniczna, nieprawdziwa, wprowadzająca w błąd lub naruszająca prawa własności intelektualnej lub prywantności osób trzecich.

Dostęp do i użycie obszarów zabezpieczonych lub chronionych hasłem na tej stronie jest ograniczony dla użytkowników autoryzowanych. Zostaniesz poproszony o przedstawienie dokładnych i aktualnych infromacji we wszystkich formularzach rejestracyjnych na tej stronie.

Jesteś całkowicie odpowiedzialny za utrzymanie poufności każdej nazwy użytkownika i hasła, którą wybierzesz lub zostanie wybrana przez administratora w twoim imieniu, dostęp do tej strony, jak również wykonywanie zadań pod twoim loginem/hasłem.

Nie możesz używać niewsłaściwie i udostępniać swojego loginu lub hasła, przekręcać swoją tożsamość lub przynależność do podmiotu, podszywać się pod inną osobę lub podmiot, lub przekręcać źródło Materiałów do których masz dostęp poprzez stronę.

Strony z odnośników nie są pod kontrolą OpenKM. OpenKM nie jest odpowiedzialne za treść żadnych stron z odnośników lub za żaden odnośnik w stronie z odnośnika. OpenKM zastrzega sobie prawo usuwania odnośników w każdej chwili.

OpenKM może zapewnić odnośniki z tej strony do innych stron w celu ułątwienia tobie, w żadnen sposób nie powinno to być interpretowane jako popieranie innych firm, treści lub produktów do których prowadzą odnośniki. Jeżeli zdecydujesz się na dostęp do jakichkoliwek stron osób trzecich z odnośników na naszej stronie, robisz to całkowicie na własną odpowiedzialnośc. OpenKM WYKLUCZA JAKIEKOLWIEK I WSZYSTKIE GWARANCJE, WYRAŻONE LUB DOMNIEMANE, DO JAKICHKOLWIEK ZE STRON Z ODNOŚNIKÓW, W TYM ALE NIE WYŁĄCZNIE DO JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW ZGODNOŚCI, WŁASNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB LEGALNOŚCI JAKIEJKOLWIEK TREŚCI Z ODNOŚNIKÓW.

Znaki firmowe, znaki usługowe i loga OpenKM oraz inne użyte na tej stronie ("Znaki firmowe") są własnością OpenKM i jej właścicieli.

Nie masz prawa używać jakichkoliwek znaków firmowych i niczego zawartego na tej stonie lub w zawartych w regulaminie (poprzez implikowanie, odstępstwo, estoppel lub inaczej) jakichkolwiek znaków firmowych bez uprzedniej zgody pisemnej od OpenKM lub jej właściciela.

W ŻADNYM WYPADKU OpenKM LUB JEGO DOSTAWCY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENCYJNE SZKODY W TYM, BEZ OGRANICZNEŃ, SPADKU ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, KOSZTÓW WYMIANY DÓBRS, UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA LUB NIEUMIEJĘTNEGO UŻYTKOWANIA TEJ STRONY LUB INNEJ STRONY Z ODNOŚNIKÓW, SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA LUB ZALEŻNOŚCI OD INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW PRZEDSTAWIONYCH NA TEJ STRONIE, ZARÓWNO NA PODSTAWIE GWARANCJI, KONTRAKTU, POZWU LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ NAWET JEŻELI OpenKM LUB ICH DOSTAWCY ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD...

OpenKM nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za rzetelność, dokładność, poprawność, aktualność, lub treść Materiałów dostępnych na tej stronie. Nie powinieneś zakładać, że Materiały na tej stonie są ciągle aktualizowane lub zawierają aktualne informacje.

OpenKM nie jest odpowiedzialne za dostarczanie treści lub materiałów ze strony, które wygasły lub zostały usunięte. MATERIAŁY DOSTĘPNE NA TEJ STRONIE SĄ DOSTARCZANE "W TAKIM STANIE W JAKIM SĄ" I JAKAKOLWIEK GWARANCJA (WYRAŹNA LUB DOROZUMIANA), WARUNKI LUB INNE REGULAMINY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, JAKAKOLWIEK GWARANCJA WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO DANEGO CELU, BRAKU NARUSZENIA LUB TYTUŁU JEST NINIEJSZYM WYKLUCZONA...

Wszystkie sprawy dotyczące dostępu do i użycia tej strony są regulowane poprzez prawa polskie. Wyłączne jurysdykcja i miejsce jakichkolwiek akcji wynikających lub dotyczących lub w jakikolwiek powiązanych z twoim dostępem i/lub użyciem tej strony są w Warszawie w Polsce.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące regulaminu, prosimy o kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy. W przypadku innych ogólnych pytań, prosimy wypełnić nasz formularz kontaktowy:

OpenKM in 5 minutes!