Zamień swoje informacje w wiedzę

 • Wstęp
 • Cele
 • Funkcje
 • Ceny i pytania

Wstęp

Niektóre z wyzwań zarządzania wiedzą organizacji:

 • Ciężko jest znaleźć informacje rozpowszechnione w organizacji.
 • Różne lokacje geograficzne organizacji.
 • Praca jest wykonywana indywidualnie.
 • Znajdywanie ukrytych umiejętności pracowników.
 • Pozyskane informacje nie są ponownie wykorzystywane.
 • Brak dostępu do informacji spoza biura.
 • Dzielenie się wiedzą.
 • Jak identyfikować i dzielić się pozyskaną wiedzą.
 • Ponowne wykorzystywanie wiedzę jest szybsze niż pozyskiwanie jej na nowo.
 • Wiedza musi być składowana, jeżeli ma być ponownie wykorzystywana.
 • Bariery dzielenia się informacjami.
 • Niedostateczna komunikacja i dzielenie się informacjami.
 • Niezdefiniowane cele organizacji.
 • Identyfikacja typów wiedzy w organizacji.

Cele

Zarządzanie wiedzą to system wsparcia decyzji, który wymaga implementacji modelu odnoszącego się do procesu uczenia się - czasami opartego na samonauce maszynowej - przechwytywanie i przekazywanie wiedzy w codziennej aktywności ( proces dzielenia się wiedzą ).

Przechwytywanie know-how nie jest wystarczające. W pewien sposób, odpowiednie nastawienie musi być zachęcone i kultura wzajemnego wsparcia musi być wpierana w przedsiębiorstwie.

Narzędzia uczenia się i techniki powinny pomóc w tworzeniu dogodnej kultury i nastawienia ze skłonnością do dzielenia się.

Podstawowa charakterystyka modelu zarządzania wiedzą ( strategia zarządzania wiedzą ):

 • Wspieranie łączności pomiędzy systemami ( dzielenie się rozwiązaniami zarządzania ).
 • Tworzenie działającej sieci lub praktycznych społeczności do dzielenia się know-how. Identyfiakcja ludzi z wspólnymi zainteresowaniami lub dyscypliną ( inteligencja konkurencyjna ).
 • Wskazanie jak przechwytywać wiedzę w celu ponowego jej użycia.
 • Zarządzanie ewolucją know-how.
 • Sprzyjanie kultury wewnątrz organizacji, która zachęca do nawiązywania kontaktów pomiędzy ludźmi i współpracy.
 • Ustanowienie procesów, które automatycznie dostarczą informacje do osób, które mogą być zainteresowene ich użyciem.
 • Usunięcie barier, które powstrzymują informacje od udostępniania.
 • Uniwersalny dostęp do informacji.
 • Ustawienie typów wiedzy w organizacji.
 • Implementacja narzędzi do łączności ludzi i procesów ( udostępnianie wiedzy ).
 • Identyfikacja liderów wiedzy w kluczowych lokalizacjach.
 • System musi być elastyczny w dostosowywaniu do zmieniających się procesów w organizacji.
 • Model musi być odnawiany okresowo.
 • Ustawienie strategii kodowania wiedzy.
 • Ustawienie procesów przekazywania wiedzy.
 • Identyfikacja odpowiedzialności i kompetencji.
 • Ustawienie automatynczej identyfikacji procesów, gdy powstaną.
 • Stymulowanie intergracji systemu ( przechwytywanie wiedzy ).
 • Udostępnianie wiedzy.

"Przechwywanie i przekazywanie know-how Foinaven (północna Szkocja) i zatoki Meksyku jest kluczowym czynnikiem w redukowaniu planowanych kosztów rozwoju o 50 milionów dolarów".

Dyrektor rozwoju.

Funkcje

Definiowanie systematyki

OpenKM umożliwia jeden punkt dostępu do wszystkich informacji - zarządzanie zawartością - systematyka. Model bezpieczeństwa pomaga Ci ustawić do jakich informacji użytkownicy mają dostęp.

 • Proste dla użytkownika.
 • Wbudowane podstawowe funkcje.
 • Łatwy i szybki do uruchomienia.
 • Pomaga analizować wyniki.
 • Ułatwia procesy.

Identyfikacja

Na podstawie modelu uczenia się - samouczenie maszynowe - i używanie istniejących danych w przechowalni, OpenKM przechwytuje i identyfikuje informacje do rozpowszechnania i ponownego wykorzystania.

Automatyczne katalogowanie

Zarządzanie rozwiązaniami OpenKM, pozwala na zautomatyzowanie cyklicznych procesów przy użyciu zautomatyzowanych zadań. Te procesy redukują koszty, minimalizują błąd człowieka jak również zniechęcanie użytkowników od wykonywania powtarzalnych zadań, które nie przyczyniają się do wiedzy.

Zadania zarządzania dokumentami OpenKM są oparte na wydarzeniach dokumentów - jak koncept firewall paradigm, zatwierdzenie zasad i zastosowanie zdefiniowanych akcji - i pomóc Ci automatycznie ustawić logikę twojego biznesu. Możesz ustawić zasady na podstawie wydarzeń, dla przykładu przeniesienie dokumentu do nowego celu, zamiana zabezpieczeń, zatwierdzenie zmian dokumentu (konwersja do PDF z grupową kompresją). Dzięki architekturze plug-in OpenKM, jest łatwo rozszerzalny.

Śledzenie

System zarządzania dokumentami OpenKM oferuje kompletną i konfigurowalną ścieżkę audytu. To pozwala Ci na posiadanie dokumentacji dowodowej sekwencji aktywności, które w jakimkolwiek czasie miały wpływ na konkretną operację, procedurę lub wydarzenie.

Łączność

Serwisy internetowe REST i CMIS

Protokoły CIFS, FTP i WebDAV są wpierane.

Zarządzanie treścią przedsiębiorstwa OpenKM, może być szybko zintegorwana z aplikacjami zewnętrznymi. Dostępna jest integracja z między innymi: Bonitasoft BPM, Microsoft Office i Vtiger.

Moduły

 • Obsługa wielu użytkowników..
 • Archiwizacja email.
 • Podpis elektroniczny i kryptografia.
 • Integracja z silnikiem BPM.
 • Stempel ( znak wodny ).
 • Silnik sprawozdań.

Baza wiedzy

Zarządzanie treścią przedsiębiorstwa OpenKM, pozwala na tworzenie jednego lub więcej archiwów wiedzy i umożliwianie dostępu do nich całej organizacji. Praktyczny przykład dostępny na: https://docs.openkm.com.

Dla przykładu baza wiedzy pomaga Ci szybko zbudować katalog biznesowy ( proces przechwytywania wiedzy ).

Zarządzanie korespondencją

OpenKM może być użyty do przechowywania całej fizycznej koresponcencji firmy, wydrukowanych dokumentów - poprzez proces cyfryzacji - jak i wiadomości email, zapisane w archiwum.

Tworzenie kanału dystrybucyjnego

Automatyczne rozpowszechnianie niestandardowych informacji dla użytkowników lub grup zainteresowań, które są tworzone w archiwum.

Udostępnianie

 • Uniwersalny dostęp z wielu urządzeń.
 • Manadżer zadań.
 • Kalendarz.
 • Forum.
 • Wiki.
 • Notatki i adnotacje w dokumentach.
 • Współdzielne edytowanie.

Pomoc w podejmowaniu decyzji

Pomoc w konsolidacji wiedzy w podejmowaniu decyzji (system wsparcia decyzji).

Automatyczne sprawozdania dla kontroli.

Automatyczne przechwytywanie metadanych

System zarządzania dokumentami OpenKM Zone OCR jest systemem przechwytywania danych i przetwarzania dokumentów ( przechwytywanie danych ). Jest zaprojektowany tak, aby przetwarzał strumienie dokumentów każdej struktury w dane gotowe dla biznesu. Dzięki architekturze OpenKM możliwe jest intergowanie z technologią komercyjną taką jak: Abby Flexicapture, Kofax i Cognitive Forms.

Zaawansowany podgląd

Dostępne są rozszerzenia do podglądu plików AutoCAD i DICOM. Dzięki architekturze plug-in OpenKM, jest łatwo rozszerzalny do innych formatów.

Kontrola wersji

Kontrola wersji to zarządzanie zmianami w dokumetach. Zmiany są przeważnie identyfikowane poprzez numer lub kod, nazwany "numerem rewizyjnym". Każda rewizja jest powiązana ze znacznikiem czasu i użytkownikiem dokonującym zmian. Rewizje mogą być porównywane graficznie i przechowywane.

Ceny i pytania

Skontaktuj się z nami

WaySoft sp. z o.o.